Stypendium szkolne w okresie świadczeniowym 2021/2022

 

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2021 Uchwały nr XXXIX/775/21 z dnia 29.04.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz.U.Woj.Opolskiego poz. 1272), poniżej przedstawiono procedurę dotyczącą realizacji wniosków na stypendium szkolne w okresie świadczeniowym 2021/2022:

1.Uczniowie / rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 (pok. nr 5) w okresie od 1 lipca 2021 r. do 15 września 2021 r.

2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).

3. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).

4. Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrywane negatywnie. W uzasadnionym przypadku prawo do stypendium zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku.

5. Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (na dzień sporządzenia niniejszego pisma kwota ta wynosi maksymalnie 528,00 zł na osobę).

6. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.

7. W bieżącym roku szkolnym wniosków nie potwierdza się w szkole.

8. Informuję, że zgodnie z art. 90o ust. 3 w związku z art. 90o ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz.1327 ze zm.) dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

9. Formularze wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie: https://www.mopr.opole.pl/index.php/strefa-klienta/81-strefa-klienta/stypendium-szkolne-zasilek-szkolny

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 400 59 7077 400 59 8277 400 59 83 lub na stronie internetowej: https://www.mopr.opole.pl/index.php/strefa-klienta/81-strefa-klienta/stvpendium-szkolne-zasilek-szkolnv