Zasady rekrutacji do klas i oddziałów wszystkich typów szkół Zespołu:

1. Do klasy pierwszej lub oddziału pierwszego Szkoły Podstawowej Nr 13 Specjalnej  przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym), na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

2. Do klasy pierwszej lub oddziału pierwszego Gimnazjum Specjalnego przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym), na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

3. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym), na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

4. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej we wszystkich typach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

· podania rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej odpowiedniego typu szkoły: Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 13, Gimnazjum Specjalnego lub Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – w terminie do dnia 30 marca,

· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum – w terminie do dnia 30 czerwca,

·  aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły – w terminie do dnia 31 sierpnia,

·  skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu miasta Opola.

5. Nabór kandydatów do klas i oddziałów pierwszych trwa do dnia 30 maja i może być przedłużony w zależności od liczby zgłoszeń do 31 sierpnia,

·   jeżeli do klasy pierwszej lub oddziału pierwszego nie zgłosi się odpowiednia ilość uczniów tworzy się klasę łączoną lub oddział łączony,

·  do klas i oddziałów pierwszych już istniejących uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego.

6. Do pozostałych klas i oddziałów we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu

·  rekrutacja uczniów do pozostałych klas i oddziałów we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu trwa przez cały rok szkolny,

·  warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 13, Gimnazjum Specjalnym lub  Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

· podania rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,

· świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu,

· orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego,

· skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu miasta Opola.