Plan pracy

 

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

Lp.

Data

Rodzaj i tematyka zebrania

 

30.08.2021 r.

 

 

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2021/2022 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli, dodatkowe kalendarz roku szkolnego w tym  dni wolne..

 

1.      

16.09.2021 r.

 

Uchwalenie Planu pracy ZSS; przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; zaopiniowanie projektu planu finansowego; zaopiniowanie Programu wychowawczo – profilaktycznego.

2.      

28.10.2021 r.

Plan doskonalenia zawodowego  na 2022 rok oraz ostatnie dofinansowanie doskonalenia za 2021 r. Sprawy bieżące.

 

3.      

25.11.2021 r.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Ustalenie sposobów dostosowania warunków dla uczniów w trakcie egzaminu po ósmej klasie. Sprawy bieżące.

 

4.      

16.12.2021 r.

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną z zachowania.  Sprawy bieżące.

 

5.      

27.01.2022 r.

Klasyfikacja śródroczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

6.      

24.02.2022 r.

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za I półrocze roku szkolnego 2021/2022.

 

7.      

31.03.2022 r.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.Projekt Arkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2022/2023. Organizacja egzaminu po ósmej klasie. Sprawy bieżące.

 

8.      

26.05.2022 r.

 

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną z zachowania; ruch kadrowy na podstawie Projektu Arkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2022/2023. Sprawy bieżące.

 

9.

15.06.2022 r.

(środa)

Klasyfikacja roczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Sprawy bieżące.

10.

29.06.2022 r.

 

Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2021/2022 (zespoły zadaniowe, psycholog, pedagog, świetlica.

11.

30.08.2022 r.

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2022/2023 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli.