Plan pracy

 

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp.

Data

Rodzaj i tematyka zebrania

 

29.08.2019 r.

 

 

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2018/2019 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli.

 

1.

19.09.2019 r.

 

Uchwalenie Planu pracy ZSS na rok 2019/2020, przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; zaopiniowanie planu finansowego; ewaluacja wewnętrzna; kalendarz roku szkolnego w tym dodatkowe dni wolne.

2.

24.10.2019 r.

Uchwalenie zmian w  Statucie ZSS w Opolu. Dofinansowanie doskonalenia. Sprawy bieżące.

 

3.

21.11.2019 r.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok. Ustalenie sposobów dostosowania warunków dla uczniów w trakcie egzaminu po ósmej klasie. Sprawy bieżące.

 

4.

19.12.2019 r.

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną z zachowania.  Sprawy bieżące.

 

5.

24.01.2020 r.

Klasyfikacja śródroczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

6.

6.02.2020 r.

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkołyza I półrocze roku szkolnego 2019/2020; ewaluacja wewnętrzna.

 

7.

 

26.03.2020 r.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.Projekt Arkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2020/2021 (* 2 kwietnia 2020 r). Organizacja egzaminu po ósmej klasie. Sprawy bieżące.

 

8.

 

22.05.2020 r.

 

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną z zachowania; ruch kadrowy na podstawie Projektu Arkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Sprawy bieżące.

 

9.

18.06.2020 r.

 

Klasyfikacja roczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Sprawy bieżące.

10.

01.07.2020 r.

 

Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2019/2020 (zespoły zadaniowe, psycholog, pedagog, świetlica); wnioski z ewaluacji wewnętrznej.

 

11.

28.08.2020 r.

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2020/2021 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli.