Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych i rodzinnych uczniów w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dyżury pedagoga i psycholog szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
 

 

 

mgr Agata Gamroth

 

pedagog szkolny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 - 15.30
Ks. Opolskich 21

 

 

8.00-14.30
B. „Rudego” 7

 

 

8.00 - 11.30
B. "Rudego"

12.00-15.30
Ks. Opolskich 21

 

8.00-14.00
B. "Rudego" 7

 

 

8.00-14.00
Ks. Opolskich 21

 

 

 

 

 

mgr Krzysztof Śmigiel

 

psycholog szkolny

ul.Ks. Opolskich 21

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 12.00

8.00 –13.00

10.00-15.00

8.00.00 – 12.00

8.00–12.00

 

 

 

mgr Agata Wojczyszyn

 

psycholog szkolny

ul.Bytnara "Rudego" 7

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9.00-15.00

8.00-12.45

9.00-13.00

8.00-12.00

8.00-12.00