Terminy spotkań wychowawców z rodzicami

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Lp.

Data

Rodzaj i tematyka spotkań

1.

6.09.2021

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Zapoznanie z planem pracy szkoły na rok 2021/2022, propozycje dodatkowych dni wolnych, sprawy organizacyjne, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich
i ul. J. Bytnara „Rudego”.

 

2.

27.09.2021

Rada Rodziców

Zebranie nowo wybranych przedstawicieli rad oddziałowych z Prezydium Rady Rodziców. Uzupełnienie składu Prezydium Rady Rodziców. Spotkanie z kierownictwem szkoły, przedstawienie: planu pracy szkoły, programu wychowawczo – profilaktycznego, planu finansowego na rok 2022; dodatkowych dni wolnych - ul. J. Bytnara „Rudego” 7.

 

3.

18.10.2021

Zebranie wychowawców klas z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”.

 

4.*

 

20.12.2022*

 

 

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich

* Dotyczy rodziców uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

 

5.

14.03.2022

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”. W klasie VIII a SP organizacja sprawdzianu po ósmej klasie.

 

6.

30.05.2022

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania. Godzina 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”.

 

7.

20.06.2022

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”.

 

 

Dodatkowe uwagi:

 

1. Zmianę terminu oraz godziny spotkania ustalają wspólnie wychowawcy klas w porozumieniu z  rodzicami uczniów. 

2. Wnioski i uwagi rodziców z spotkań są przekazywane mailowo kierownictwu szkoły.

3. Dodatkowe konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów ustalane są indywidualnie.

4. Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów nie mogą być prowadzone w czasie zajęć nauczyciela  z  uczniami.

5. Konsultacje telefoniczne z nauczycielami można realizować w godzinach pracy szkoły od 7.30 do  16.30 od poniedziałku do piątku.

Zasady przyjęcia do szkoły

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o  potrzebie kształcenia specjalnego,

- świadectwo ukończenia szkoły programowo niższej,

- dla uczniów spoza Opola zgoda Prezydenta Miasta Opola,

- jedno zdjęcie.

Podkategorie