GIMNAZJUM SPECJALNE

Podstawą przyjęcia do naszej szkoły  jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym w poradni specjalistycznej. Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), tworzony na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania. Program opracowują zespołowo nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. W Gimnazjum obowiązek szkolny realizują uczniowie od ukończenia edukacji na poziomie szkoły podstawowej do 21 roku życia.

Gimnazjum dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną (III etap edukacyjny):

Klasy liczą od 10 do 16. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, podaną  liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2. Dla każdego z nich nauczyciele i specjaliści opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w oparciu o obowiązującą podstawę programową szkół ogólnodostępnych. Po klasie III młodzież przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, korzystają z bogatej oferty zajęć terapeutycznych, psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych oraz pozalekcyjnych. Uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez szkolnego doradcę zawodowego. W Gimnazjum działa  Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem wielu akcji, imprez i uroczystości na terenie szkoły i poza nią.

OCENIANIE

Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjne oceny śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (III etap edukacyjny):

Uczniowie szkoły realizują zadania programowe w ramach zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Liczba uczniów w każdym zespole wynosi 6-8 uczniów. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, podaną wyżej liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2. Uczniowie Gimnazjum uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach specjalistycznych: wspomagających rozwój ucznia, zajęciach z psychologiem, pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym. Biorą udział w licznych imprezach szkolnych, pozaszkolnych oraz integracyjnych przez co nabywają umiejętności i kompetencje niezbędne do bycia aktywnymi uczestnikami życia społecznego oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Korzystają z bogatej infrastruktury szkoły podczas zajęć dydaktycznych.

OCENIANIE:

Nauczyciele oceniają uczniów stosując ocenę opisową zachowania i osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych