foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

Zajęcia pozalekcyjne, chociaż wchodzą w skład zajęć szkolnych, są podejmowane w czasie wolnym i są nieobowiązkowe. Pełnią bardzo ważną rolę w procesie nauczania i wychowania. Stwarzają okazję do  osiągania sukcesów oraz wzmacnianie wiary we własne siły.
Mają na celu wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów, wdrażanie do racjonalnego
i prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego, wspomagają ich rozwój fizyczny, rozwijają talenty i uzdolnienia.
 
Czas wolny we współczesnej cywilizacji jest jedną z wyżej cenionych wartości, wywierających wpływ na osobowość człowieka i decydujących o wartości życia. Dobrze zorganizowany i spędzony jest tą sferą, która może rekompensować wiele innych niepowodzeń, dawać satysfakcję i radość życia.
 

Rękodzieło artystyczne i koło artystyczne - mgr  Ewa Szatyńska

Zajęcia kół artystycznych są zajęciami pozalekcyjnymi o charakterze plastycznym. Koła skupiają chętnych uczniów z całej szkoły.

Celem kół artystycznych jest :
1. Pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych
3. Stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.

W ramach rękodzieła artystycznego uczniowie tworzą swoje prace z masy solnej, plasteliny papieru oraz papier-mache wykonując np. różnorodne elementy dekoracyjne na użytek klasy i szkoły

 
Koło artystyczne - mgr Adriana Gabryś
Zajęcia mają na celu rozwijanie możliwości twórczych dzieci, ich wszechstronny rozwój. Wdrażają do pracy zespołowej i indywidualnej. Wzmacniają pozytywny obraz samego siebie. Dają możliwość poznawania różnych metod, technik i środków plastycznych. Rozbudzają wrażliwość estetyczną i ciekawość poznawczą. Sprawiają uczniom wiele radości, a tym samym są wspaniałą okazją do przyjemnego spędzania czasu wolnego w szkole.
 
Koło Dziennikarskie - mgr Elżbieta Kowol
Zajęcia Koła Dziennikarskiego to propozycja dla uczniów SPdP zainteresowanych działalnością dziennikarską. Uczestnicy zajęć próbują swoich sił jako młodzi dziennikarze, ucząc się uważnego obserwowania rzeczywistości, pisząc teksty, przeprowadzając wywiady, robiąc fotoreportaże. Poznają również zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wszystko to ma szansę przydać się im nie tylko w trakcie zajęć Koła, ale również w sytuacjach dnia codziennego.
 
Koło Plastyczne-mgr Elżbieta Kowol
W trakcie zajęć Koła uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności plastyczne. Wykonują prace nie tylko znanymi sobie technikami, ale także poznają bogactwo różnorodnych  technik artystycznego - plastycznego wyrazu (jak popularny w ostatnim czasie quilling lub scrapbooking). Tematyka zajęć to często realizacja pomysłów i oczekiwań samych ich uczestników ale też i propozycja, a także inspiracja do kreatywnego i racjonalnego spędzania czasu wolnego poza szkołą. 
 
Koło Rękodzieła Artystycznego - mgr Ilona Michałowicz
W zajęciach koła  rękodzieła artystycznego uczestniczą uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy. Udział  w zajęciach to czas przeznaczony na rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności manualnych i poznawczych oraz stymulowanie rozwoju ogólnotechnicznego uczniów. Opracowana tematyka umożliwia uczestnikom poznanie różnorodnych technik z zakresu rękodzieła artystycznego oraz wykonywanie ciekawych i pomysłowych prac. W ten sposób uczniowie rozwijają wyobraźnię, kreatywność, uczą się wykorzystywać nabyte umiejętności w życiu codziennym. Doświadczenia wyniesione z zajęć są propozycją na aktywne i alternatywne spędzanie czasu wolnego.
 
Koło Ekologiczne -mgr Małgorzata Księżarczyk
Zajęcia koła ekologicznego dedykowane są wszystkim uczniom wrażliwym na problemy środowiska  oraz zainteresowanym zdrowym stylem życia. Pracujemy w kilku obszarach według zasady „od słów do czynów” : oszczędzanie wody, energii, segregacja śmieci, zakupy i żywność, podróżowanie, ochrona przyrody. Możemy wykazać się na zajęciach w terenie: wycieczki, zwiady ekologiczne, prace porządkowe oraz w czasie  warsztatów plastycznych  i  kulinarnych.  Inicjujemy wiele imprez o charakterze prozdrowotnym i zachęcamy całą szkolną społeczność do zmiany nawyków żywieniowych oraz większej aktywności ruchowej. 
 
Koło Muzyczne – mgr Jolanta Bryk-Kowalska
Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości oraz zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów, doskonalenie ich umiejętności wokalnych oraz zintegrowanie uczniów z różnych zespołów. Przygotowujemy oprawę muzyczną imprez szkolnych, a także repertuar na występy pozaszkolne. Uczestnictwo w kole jest dobrą okazją do kształtowania umiejętności współpracy w zespole, do czerpania radości z własnej, twórczej pracy, a także do udziału w życiu kulturalnym szkoły i środowiska pozaszkolnego.
 
Kółko Kynoterapeutyczne – mgr Arletta Sozańska
Podczas zajęć kółka kynoterapeutycznego uczestnicy rozwijają sferę: poznawczą, ruchową, społeczną, emocjonalną, a także sferę aktywności muzycznej i plastycznej. Towarzyszy temu odpowiednio wyszkolony pies, który pozwala skłonić dziecko do wykonywania różnorodnych zadań, wspomagających jego rozwój. Dziecko owe zadania postrzega jako zabawę, przyjemność. Motywacja do „pracy” powstaje u dziecka samoistnie, spontanicznie, wraz z rosnącą więzią, jaka powstaje między nim a psem.

 

Kontakt

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2018 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.