PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO. - czytaj 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LUB DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA

NA ZAJĘCIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU - pobierz