foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

Podstawą przyjęcia do naszej szkoły  jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym w poradni specjalistycznej.
Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), tworzony na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania.
Program opracowują zespołowo nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.
Ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa programowa, co uczniów z normą intelektualną odpowiednio dostosowana do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 
 
Kształcenie w szkole podstawowej może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 rok życia .
Liczba uczniów w każdym zespole wynosi 10 - 16 uczniów. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, podaną wyżej liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
Uczniowie otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, korzystają z bogatej oferty zajęć terapeutycznych, psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych oraz pozalekcyjnych. 
W szkole działa  Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem wielu akcji, imprez i uroczystości na terenie szkoły i poza nią.
Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim obejmuje dwa etapy edukacyjne:
- pierwszy etap edukacyjny: klasy I-III,
- drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI
OCENIANIE:
W klasach I– III dokonywane jest w formie opisowej
 
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej bieżące oceny z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjne oceny śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według następującej skali:
 1) stopień celujący – 6; 
2) stopień bardzo dobry – 5; 
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3; 
5) stopień dopuszczający – 2; 
6) stopień niedostateczny – 1.
 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) 

Uczniowie szkoły realizują zadania programowe w ramach zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Liczba uczniów w każdym zespole wynosi 6-8. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, podaną wyżej liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2. O doborze uczniów do zespołów klasowych decydują przede wszystkim ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Edukacja dzieci ma charakter całościowy i zintegrowany, oparta jest na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Wszystkie oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze traktowane są łącznie co tworzy spójny i twórczy proces rewalidacyjny.Uczniowie otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, korzystają z bogatej oferty zajęć terapeutycznych, psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych oraz pozalekcyjnych przez co nabywają umiejętności i kompetencje niezbędne do bycia aktywnymi uczestnikami życia społecznego oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

OCENIANIE:

Nauczyciele oceniają uczniów stosując ocenę opisową zachowania i osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 

 

 

 

Kontakt

 
tel: 574 715 981
Adres e-mail: 
sekretariat@zssopole.pl
 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Zespole Szkół Specjalnych jest Katarzyna Peca-Stefanowska

 
tel: 574 715 981
Adres e-mail sekretariat@zssopole.pl
:

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2020 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.