foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

Szkoła posiada świetlice przy ul. Książąt Opolskich 21  oraz  Jana Bytnara „Rudego” 7. Opieką objęci są uczniowie Szkoły Podstawowej oraz w uzasadnionych przypadkach uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 
Świetlica czynna jest w godz.   7.00 - 16.30  
W tym czasie opiekę, nad uczniami, sprawują wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele realizujący godziny świetlicowe.  Ponoszą oni odpowiedzialność za dziecko od momentu  jego przyjścia aż do chwili opuszczenia świetlicy.
Każdy uczeń uczęszczający do świetlicy posiada „Kartę  Zgłoszenia”. 
Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.
Kryteria przyjęcia do świetlicy:
 
•Oboje rodzice pracujący;
•Dzieci rodzica pracującego - samotnie wychowującego;
•Dzieci dojeżdżające oczekujące na  przewozy;
•Inne wyjątkowe sytuacje wynikające z braku zapewnienia opieki dzieciom po zakończeniu zajęć (po wcześniejszym zgłoszeniu                 w świetlicy);
•Dzieci oczekujące na obiad po zajęciach lekcyjnych;
 
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, wyrównywanie braków oraz rozwój uzdolnień i zainteresowań na miarę ich możliwości.
Zadania świetlicy szkolnej:
 
•zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki;
•przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie na miarę ich możliwości;
•usprawnianie zaburzonych funkcji;
•organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój; 
•odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
•pomoc w nauce;
•organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu;
•wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy;
•upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej,  kształtowanie nawyków higieny  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
•rozwijanie samodzielności i samorządności;
•przestrzeganie zasad współżycia w grupie, pomoc młodszy i słabszym;
•współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.
 
      
 Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy 
i tygodniowego rozkładu zajęć, który pozostaje w zgodności z planem pracy szkoły oraz zamierzeniami wychowawczo – opiekuńczymi. 
 
 
 

 

Kontakt

 
tel: 574 715 981
Adres e-mail: 
sekretariat@zssopole.pl
 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Zespole Szkół Specjalnych jest Katarzyna Peca-Stefanowska

 
tel: 574 715 981
Adres e-mail sekretariat@zssopole.pl
:

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2020 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.