foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

Szkoła posiada świetlice przy ul. Książąt Opolskich  oraz  Jana Bytnara "Rudego" 7. Opieką objęci są uczniowie z niepełnosprawnością lekką, umiarkowaną i znaczną. 
Świetlica czynna jest w godz.   6.45 - 16.15  
Każdy uczeń uczęszczający do świetlicy posiada „Kartę  Zgłoszenia Dziecka”. 
Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.
Kryteria przyjęcia do świetlicy:
 
•Oboje rodzice pracujący;
 
•Dzieci rodzica pracującego - samotnie wychowującego;
 
•Dzieci dojeżdżające oczekujące na  przewozy;
 
•Inne wyjątkowe sytuacje wynikające z braku zapewnienia opieki dzieciom po zakończeniu zajęć (po wcześniejszym zgłoszeniu w świetlicy);
 
•Dzieci oczekujące na obiad po zajęciach lekcyjnych;
 
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, wyrównywanie braków oraz rozwój uzdolnień i zainteresowań na miarę ich możliwości.
Zadania świetlicy szkolnej:
 
•zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki;
 
•przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania  w społeczeństwie na miarę ich możliwości;
 
•usprawnianie zaburzonych funkcji;
 
•organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój; 
 
•odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 
•pomoc w nauce;
 
•organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu;
 
•wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy;
 
•upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej,  kształtowanie nawyków higieny  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 
•rozwijanie samodzielności i samorządności;
 
•przestrzeganie zasad współżycia w grupie, pomoc młodszym  i słabszym;
 
•współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.
 
      
 Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć, który pozostaje w zgodności z planem pracy szkoły oraz zamierzeniami wychowawczo – opiekuńczymi. 
 

 

Kontakt

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Zespole Szkół Specjalnych jest Katarzyna Peca-Stefanowska

Adres e-mail awaryjny zssopole@gmail.com
 

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2019 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.