foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

 

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp.

Data

Rodzaj i tematyka zebrania

 

30.08.2018 r.

 

 

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2018/2019 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli.

 

  1.  

 

13.09.2018 r.

 

Uchwalenie Planu pracy ZSS na rok 2018/2019, przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; zaopiniowanie planu finansowego; ewaluacja wewnętrzna; kalendarz roku szkolnego w tym dodatkowe dni wolne.

 2.

18.10.2018 r.

Rada pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej; Regulamin oceny pracy nauczyciela. Sprawy bieżące.

 

3. 

 

15.11.2018 r.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok. Ustalenie sposobów dostosowania warunków dla uczniów w trakcie egzaminu po ósmej klasie oraz gimnazjalnego Sprawy bieżące.

 

4. 

13.12.2018 r.

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną z zachowania.  Sprawy bieżące.

 

5. 

24.01.2019 r.

Klasyfikacja śródroczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej, Publicznego Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

6. 

14.02.2019 r.

 

Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za I półrocze roku szkolnego 2018/2019; ewaluacja wewnętrzna.

 

7. 

21.03.2019 r.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Projekt Arkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Sprawy bieżące.

 

8. 

16.05.2019 r.

 

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną z zachowania; ruch kadrowy na podstawie Arkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Sprawy bieżące.

 

9.

12.06.2019 r.

 

Klasyfikacja roczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej, Publicznego Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy; Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019.

10.

26.06.2019 r.

 

Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2018/2019; wnioski z ewaluacji wewnętrznej.

 

11.

29.08.2019 r.

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2019/2020 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli.

 

 

 

Kontakt

Adres e-mail: 
zssopole@gmail.com
 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Zespole Szkół Specjalnych jest Katarzyna Peca-Stefanowska

Adres e-mail zssopole@gmail.com
:

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2019 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.