foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

 

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp

Data

Rodzaj i tematyka zebrania

 

31.08.2017 r.

 

 

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2017/2018 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli;

1.       

14.09.2017 r.

 

Uchwalenie Planu pracy ZSS na rok 2017/2018, przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; zaopiniowanie planu finansowego; ewaluacja wewnętrzna; kalendarz roku szkolnego w tym dodatkowe dni wolne.

2.       

19.10.2017 r.

Rada pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej; wręczenie Nagród Dyrektora Szkoły. Statut szkoły. Sprawy bieżące.

3.       

16.11.2017 r.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok. Ustalenie sposobów dostosowania warunków dla uczniów w trakcie egzaminu gimnazjalnego Sprawy bieżące.

4.       

14.12.2017 r.

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną             z zachowania.  Sprawy bieżące.

5.       

30.01.2018 r.

Klasyfikacja śródroczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej, Publicznego Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

6.       

08.02.2018 r.

 

Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej                 i opiekuńczej; wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za I półrocze roku szkolnego 2017/2018; ewaluacja wewnętrzna.

7.       

08.03.2018 r.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Sprawy bieżące.

8.       

05.04.2018 r.

 

Organizacja egzaminu gimnazjalnego. Projekt Arkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Sprawy bieżące.

9.       

24.05.2018 r

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną z zachowania; ruch kadrowy na podstawie Arkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Sprawy bieżące.

10.   

14.06.2018 r.

 

Klasyfikacja roczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej, Publicznego Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy; Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019.

 

11.   

27.06.2018 r.

 

Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej                          i opiekuńczej w roku szkolnym 2017/2018; wnioski                            z ewaluacji wewnętrznej.

12.   

31.08.2018 r.

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2018/2019 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli.

 

 

Kontakt

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2018 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.