Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych i rodzinnych uczniów w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dyżury pedagoga i psycholog szkolnego w roku szkolnym 2019/2020
 

 

 

mgr Agata Gamroth

 

pedagog szkolny

poniedziałek

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

 

8.00 - 15.30

ul. Ks. Opolskich 21

8.00-14.30

ul.B. „Rudego” 7

8.00 - 11.30 ul. Bytnara "Rudego"7

12.00-15.30 ul. Ks. Opolskich 21

 

8.00-14.00 ul.Ks. Opolskich 21

8.00-14.00 ul. Bytnara "Rudego" 7

 

 

 

 

mgr Krzysztof Śmigiel

 

psycholog szkolny

ul.Ks. Opolskich 21

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 12.00

8.00 –13.00

8.00-13.00

11.00 – 15.30

8.45–12.45

 

 

 

mgr Beata Kasprzyk

 

psycholog szkolny

ul.Bytnara "Rudego" 7

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

-------------

---------------

9.15 – 14.45

9.15 – 14.45

---------

 

 

 

mgr Karolina Hasik

 

psycholog szkolny

ul.Bytnara"Rudego" 7

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00- 13.30

----------

8.00-13.30

---------------

-------------