foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych i rodzinnych uczniów w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dyżury pedagoga i psycholog szkolnego w roku szkolnym 2018/2019
 

 

 

mgr Agata Gamroth

 

pedagog szkolny

poniedziałek

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

 

8.00 - 11.30

ul. B. „Rudego” 7

12.00 - 15.30

ul. Ks. Opolskich 21

8.00 - 14.30

ul. B. „Rudego” 7

8.00 - 15.30ul.Ks. Opolskich 21

 

8.00 - 14.00

ul. B. „Rudego” 7

8.00 - 14.00ul.Ks. Opolskich 21

 

 

 

 

mgr Krzysztof Śmigiel

 

psycholog szkolny

ul.Ks. Opolskich 21

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 12.00

8.00 –13.00

8.00-12.00

10.30 – 15.30

8.00–12.00

 

 

 

mgr Beata Kasprzyk

 

psycholog szkolny

ul.B. Rudego 7

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

-

-

7.45 – 14.45

7.45 – 11.45

-

 

 

 

mgr Karolina Hasik

 

psycholog szkolny

ul.B.Rudego 7

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

11.00- 15.00

7.45 – 11.15

-

-

7.45 – 11.15

 

 

SZKOLNY DORADCA  ZAWODOWY

 

Praca Szkolnego Doradcy Zawodowego skierowana jest na rozwój uczniów gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, którzy zastanawiają się co chcieliby w  życiu robić, kim zostać w przyszłości, jaki zawód wykonywać, jak zostać człowiekiem sukcesu. Są to uczniowie o różnym stopniu niepełnosprawności oraz o różnym statusie społecznym, wywodzący się z różnych środowisk wiejskich i miejskich, potrzebujących większego wsparcia ze strony pedagogów, rodziców i środowiska w którym żyją. Biorąc pod uwagę ich rodzaj i stopień niepełnosprawności mają ograniczoną możliwość wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz znacznie zmniejszony dostęp do rynku pracy.
W klasach I, II gimnazjum prowadzone są zajęcia z zakresu poznania siebie, asertywności, wyznaczania celów przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. Uczniowie klasy  III gimnazjum zapoznawani są z różnymi zawodami poprzez prezentację multimedialną, filmy edukacyjne. Podejmowane zadania mają na celu przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu oraz dalszej drogi kształcenia.
Oprócz spotkań grupowych z całymi klasami prowadzone są spotkania indywidualne. Poradnictwo indywidualne dotyczy przede wszystkim:
1.Pomocy w zakresie podejmowania decyzji związanych z wyborem szkoły i zawodu;
2.Badania predyspozycji zawodowych;
3.Udostępnienia przewodników i informatorów o zawodach.
 Chcąc zwiększyć zainteresowanie uczniów poradnictwem zawodowym organizowane są wycieczki zawodoznawcze, mające na celu zachęcenie uczniów do dalszego kształcenia, a także pokazanie jak ważną rolę pełni doradztwo zawodowe w życiu każdego człowieka.

 

Świadome i celowe działania Szkolnego Doradcy Zawodowego wpływają na zmianę postaw rodziców oraz zwiększają możliwości uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej w pokonywaniu barier społecznych i funkcjonowaniu na rynku pracy.

 

Kontakt

Adres e-mail: 
 
sekretariat@zssopole.pl
 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Zespole Szkół Specjalnych jest Katarzyna Peca-Stefanowska

 
Adres e-mail sekretariat@zssopole.pl
:

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2019 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.